protokoll

PROTOKOLL

 

fört vid  SQUAREDANSKLUBBEN SENIORERNAS ÅRSMÖTE 2021

(verksamhetsår 2020)

 

Detta protokoll är likalydande med det protokollsförslag som infördes i Square up nr 1, 2021 bortsett från att fel undertecknare där ändrats till rätt: Margareta Borg.

 

Tid: 17 maj 2021

 

Plats: Årsmötet genomfördes per capsulam

Närvaro: Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar genom medlemstidningen Square up.

 

 1. MÖTETS ÖPPNANDE

 

Styrelseordförande Gunnel Gahmberg förklarade mötet öppnat.

 

 1. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

 

Till ordförande för mötet valdes Margareta Borg och till sekreterare Kerstin Söderling.

 

 1. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

  

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Margareta Bristrand och Karin Skoglund. 

 

 1. FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

 

Kallelse till årsmötet med dagordning och valberedningens förslag har skickats till alla med-                       lemmar med aprilnumret av Square up. På grund av den fortfarande pågående Covid-19-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning har det inte varit möjligt att genomföra ett fysiskt årsmöte.

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.

 

 1. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

 

Dagordningen godkändes.

 

 1.   FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelsen har varit utlagd på föreningens hemsida och har införts i aprilnumret av Square up. Verksamhetsberättelsen godkändes.

                                                                                                                       

 1. FÖREDRAGNING AV DEN EKONOMISKA BERÄTTELSEN

Den ekonomiska berättelsen har varit utlagd på föreningens hemsida och är införd i Square up. Klubbens ekonomi är god.

 

                                      2(3)

 1. FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSEN

 Revisionsberättelsen är införd i Square up.

 

 1. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

 

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet att fastställa resultatrapporten och              balansräkningen samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

 

 1. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2021 OCH MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022

Budgeten har varit utlagd på föreningens hemsida och har införts i Square up.

Budgeten fastställdes.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 skall vara oförändrad, d.v.s. 150:-

 

 1. VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

 

Valberedningens förslag finns med i dagordningen, som legat utlagd på  föreningens hemsida och är införd i Square up.

 

11.1 Till styrelseordförande på 1 år valdes Leila Lindström. (nyval)

 

11.2 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Anders Ekdahl, Hélène Ewing Ekdahl, Lucy Källebring och Eva Nordenskjöld. (samtliga omval)

 

11.3  Följande 5 styrelseledamöter valda 2020 kvarstår ett år till i styrelsen:      

 Eva Granat, Naemi Hedlund, Tommy Karlsson, Inger Persson och  Kerstin Söderling (samtliga                      

 omval)

                                                                                                    

11.4  Till revisorer för 1 år valdes Gunilla Ahlinder och Berit Åberg (omval)

 

11.5  Till revisorssuppleant för 1 år valdes Åke Jonsson (omval)                                                                                                                                  

11.6  Till ledamöter i valberedningen för 1 år valdes Carina Rappe (sammankallande) och Lotta Biemark.

 

11.7  Representanter vid SAASDC:s årsstämma utses av styrelsen.

      

 

 1. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

 

Eventuellt inkomna motioner bordläggs. De kommer att besvaras av styrelsen i septembernumret av Square up, för att senare efter samråd med motionärerna, eventuellt tas upp vid årsmötet år 2022.

 

                                                          3(3)                  

13   STYRELSEN INFORMERAR

    

Sedan förra årsmötet i september 2020 har två styrelsemöten ad capsulam hållits, ett i         november 2020 och ett i mars 2021.

Ingen dans- eller kursverksamhet har förekommit p.gr.a. Covid-19- epidemin.

 

Förhoppningen är att kunna återuppta verksamheten till hösten, och att årsmöte och övriga aktiviteter ska kunna ske som vanligt år 2022.

Eventuellt kan dans ske på Stora Skuggan i sommar.

   

Astrid Sahlström som undanbett sig återval, avtackas härmed varmt för sin tid i styrelsen.

 

Gunnel Gahmberg, som varit ledamot i styrelsen i 13 år och ordförande i 11 år, har undanbett sig återval. Gunnel avtackas härmed varmt för sitt arbete under dessa år. Gunnel har av styrelsen utsetts till hedersmedlem i klubben.

 

 1. MÖTETS AVSLUTANDE

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Kerstin Söderling, sekreterare                             Margareta Borg, ordförande

 

Justeras:

 

Margareta Bristrand                                             Karin Skoglund