Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

 

Squaredansklubben Seniorerna avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2020.

MEDLEMMAR

Vid årsskiftet 2019/20 var vi 382 medlemmar. Under året 2020 tillkom 28 medlemmar och 39 lämnade klubben.

STYRELSE

Gunnel Gahmberg ordförande

Leila Lindström vice ordförande och kursverksamhet

Kerstin Söderling sekreterare

Inger Persson kassör

Anders Ekdahl klubbmästare

Hélène Ewing Ekdahl medlemssekreterare

Eva Granat dansverksamhet (från den 21/9 2020)

Naemi Hedlund kursverksamhet

Eva Nordenskjöld kursverksamhet

Tommy Karlsson redaktör för Square up (från den 21/9 2020)

Lucy Källebring dansverksamhet

Astrid Sahlström dansverksamhet

Kurt Åberg redaktör för Square up (till den 21/9 2020)

REVISORER REVISORSSUPPLEANG VALBEREDNING

Gunilla Ahlinder Åke Jonsson Gunnel Ekberg

Berit Åberg Pia Gillberg, sammankallande Elisabeth Malmström Berit Åberg

Eftersom 2020 års årsmöte inte kunde hållas i mars som planerat p.g.a. Covid 19-pandemin, kvarstod styrelse och övriga funktionärer fram till årsmötet 21/9 2020, som då hölls digitalt.

År 2020 kom att präglas av pandemin ”Covid 19”, vilken drabbade Sverige liksom hela världen. Personer över 70 år rekommenderades av Folkhälsomyndigheten att isolera sig. Därför tvingades klubben att ställa in all verksamhet från mitten av mars, och ingen verksamhet kunde sedan återupptas under året.

Styrelsen har haft två fysiska och tre digitala styrelsemöten under året, alla protokollförda.

EKONOMi

Föreningens omsättning var under 2020: 210.290:- kronor

Överskottet för året blev 33.775:- kronor.

Föreningens ekonomi är god. I övrigt: se Ekonomisk rapport 2020

sid 2 (av 3)

Medlemsavgiften var 150:- kronor.

Kursavgiften var 500;- kronor och för extra tillkommande kurser totalt 200:- kronor, allt per termin.

Kursvärdarna fick under våren delta i sin kurs mot halv avgift.

KLUBBINFORMATION

Klubbtidningen Square up har utkommit tre gånger under 2020. Kurt Åberg var redaktör fram till årsmötet i september och efterträddes då av Tommy Karlsson. Stig Malmström har svarat för tidningens layout.

Medlemsförteckning distribueras numera i ett av tidningsnumren.

Två utskick till alla medlemmar, som har mejladress, har också gjorts under året, ett i juni och ett i december.

Klubbens hemsida är www.seniorerna.org. Göran Berg har varit webmaster.

Föreningssidan på Facebook uppdateras genom Gunnel Gahmberg.

Squaredansförbundets tidning Square Info skickas direkt till klubbmedlemmarna.

DANSVERKSAMHET

Förutom Knutsdansen, kunde endast två danser genomföras, innan verksamheten tvingades upphöra p.g.a. pandemin. Bortåt 100 personer deltog på dessa två danser, som båda ägde rum i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Entréavgifterna till danserna var 80:-. Dansverksamheten gick med en vinst på 3.350:- kronor.

KURSVERKSAMHET

Kursverksamheten fick avbrytas i mitten av mars 2020. Vi hade till dess 10 kurser omfattande nivåerna B – A2. Antalet deltagare på dessa kurser var 186, varav 67 gick på flera av klubbens kurser.

Kursledare var Roland Danielsson, Leif ”Snuffe Eriksson, Björn Jerneborg och Michael ”Sotarn” Lindberg. Som kurslokaler hade vi Allaktivitetshuset i Sundbyberg, ABF på Sveavägen och Drakenbergssalen på Lignagatan.

Kursverksamheten gick med en vinst på 38.504:- kronor.

UPPVISNINGAR

Två lyckade uppvisningar genomfördes i januari, dels på ett kollektivhus i Axelsberg, dels en i Minneberg. Leif ”Snuffe” Eriksson callade vid båda tillfällena.

KLUBBFESTER – EVENEMANG

Knutsdansen gick av stapeln fredagen den 10 januari 2020 på restaurang Hasselbacken på Djurgården med 109 deltagare. Vid den goda lunchen läste Jack Borgström dikter av Alf Henrikson och callade därefter fram till klockan 17. sid 3(av 3)

Årsmötet kunde inte hållas den 29 mars som avsetts p.g.a. pandemirestriktionerna. Inte heller senare kunde vi ha ett fysiskt årsmöte, utan i stället genomfördes ett digitalt ”per capsulam” årsmöte den 21/9 2020. Kallelse till detta årsmöte gick ut med Square up i början av september. Där lades även årsmöteshandlingarna och ett förslag till årsmötesprotokoll ut, liksom på hemsidan.

Ingen Graduering, Veteranträff, Vårfest på Tollare eller Klubbresa till Tällberg kunde genomföras.

REPRESENTATION

Vid Svenska Squaredansförbundets årsstämma den 4 juli, som hölls via Zoom, representerades Seniorerna av Margareta Bristrand och Naemi Hedlund.

ÖVRIGT

I januari 2020 deltog 14 personer – de flesta från styrelsen plus några kursvärdar –

i en kurs i Hjärt-och Lungräddning, arrangerad av Röda Korset

Gunnel Gahmberg

Leila Lindström

Kerstin Söderling

Anders Ekdahl

Hélène Ewing Ekdahl

Naemi Hedlund

Lucy Källebring

Eva Nordenskjöld

Inger Persson

Astrid Sahlström

Kurt Åberg

Eva Granat