Ekonomisk rapport

EKONOMISK RAPPORT 31 december 2020

RESULTATRÄKNING UTFALL BUDGET 2020
ADMINISTRATION INTÄKTER KOSTNADER INTÄKTER KOSTNADER
Medlemsavgifter 56 100 51 450
Badgar 3 200 5 000
Bidrag från medlemmar 925
Tele & Reseersättningar 138 3000
Kontorsmateriel 5529 8 000
Förbrukningsmateriel 676 3 000
Porto och avgifter 286 3 000
Styrelse- & övriga möten 3 223 7 000
Hyra administration 6 000 6 000
Årsmöte 10 000
Convention & Seminarium 5 000
Square Up & Hemsidan 1 000 28 169 1 000 32 000
Avg SAASDC & SACT 19 796 19 796
Medlemskap Alvik 500 500
Diverse övr kostnader 1 122 3 000
Bankkostnader 2 850 3 000
SUMMA 61 225 68 289 57 450 103 296
KURSER
Danskurser 101 275 59 031 187 700 163 000
Danshäften/Instr.böcker 60 300
Lokalhyror för kurser 3 800 10 800
Gradueringen 2 000 6 000
SUMMA 101 335 62 831 190 000 179 800
DANSER
DANSER 6 660 3 100 28 000 14 000
Stora Skuggan 40 000 23 000
Hyra Stora Skuggan 1 400
Lokalhyra danser 6 500
SUMMA 6 660 3 100 68 000 44 900
EVENEMANG
Tollaredansen 25 000 24 000
Knutsdansen 41 070 41 795 41 070 41 795
Fyrklöverdansen 1 000 1 000
Klubbresa till Tällberg 275 000 275 000
Uppvisningar 500 4 500
SUMMA 41 070 42 295 342 070 346 295
TOTALT 210 290 176 515 657 520 674 291
Överskott/Underskott 33 775 16 771
TOTALT 210 290 210 290 674 291 674 291
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL
Plusgiro 37 468 Eget kapital 225 543
Föreningskonto Nordea 260 000 Obskonto 3 150
Kurskonto Pg 2 000 Reserv 37 000
Överskott 31 dec 33 775
SUMMA 299 468 299 468